PARTICIPA

Se tes algún comentario ou suxestión respecto do FEMPA indicao empregando o seguinte formulario.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

×

Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Mar
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Logo cofinanciado